Участник:Egor Zorin/ИУ7-73

< Участник:Egor Zorin
 1. Sofia Balashova
 2. Andrew Baryshnikov
 3. Stanislav Boris
 4. Alexander Bryk
 5. Andrew Vodyha
 6. Igor Ivanov
 7. Michael Catrin
 8. Vladislav Krivolapov
 9. Andrew Kudryavtsev
 10. Christine Murashova
 11. Aldar Sayranov
 12. Alex Seledtsov
 13. Alexander Teplov
 14. Artyom Stolyarenko